سیگار

این شبها

تنهایی من آمیخته گشته با رقص مواج دود سیگار

با پک های دمادمو سرفه های ممتد

گلویی خشک و صدایی خش دار

این شبها موسیقی دلخواهم سکوت است

منظره ی دلنشینم دل آسمان تیره

با نخ بعدی دنیایی دیگر را تجربه خواهم کرد

/ 1 نظر / 14 بازدید
فاطیما

تو چه ت شده؟ تو مگه عاشق نداری؟ مگه عشق نیستی؟ مگه عزیز دل یه بیقرار نیستی؟ با خودت چه می کنی؟ با اشک های من چه می کنی؟ حکایت عشق منو تکرار نکن! سیگار نکش! سکوت نکن! با نخ بعدی سیگار دنیای تازه ای منتظر تو نیست! نذار حکایت اشک های من با اشک های یه عاشق دیگه اونی که باورت داره دوستت داره تکرار بشه! باورش کن! که می تونه باورت کنه... منو ببین! حکایت منو با او که دوستش داری تکرار نکن! هان ای دل عبرت بین...