خودکار

دفتر خط خورده ی تو بود و خودکار مشکی میان برگهای سیاهش

خودکار  حرفهایش را زده بود

دست تو حرف ها را دوست نداشت

حال من هستم و این خودکارِ مرموز،تنهای تنها

تلاشم بیهوده است

خودکارها راز دارند

راز دار تر از تمام آدم ها

/ 2 نظر / 14 بازدید
فاطیما

... خودکارها راز دارند رازدارتر از تمام آدم ها. انگار جوهره ی وجودِ من است که حک می شود، نه جوهرِ خودکار... این بار بر کاغذ سپید می نویسم، نه کاغذ سیاه و با جوهر سپیدِ نگاه آبی تو می نویسم که تمام رنگ بندیِ قابِ خالیِ سبزِینه ی زندگیِ این من است. ... می نویسم. [شوخی]

...

خودکار مشکی!